Sunday, 26 June 2016

#JRSKY #บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป สิ่งที่ได้จากการฝึกงานที่ สกายเอ็กซิทส์ นั้น ได้เรียนรู้การทำงานที่แท้จริง ได้เห็นการทำงานที่แท้จริงในสายงานนี้

#JRSKY #บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป 

นาย สุชา เคหะอุทัย ( JR.TEE ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ 

เริ่มฝึกงานวันที่ 11 มกราคม – 1 เมษายน 2559 

แผนก Assistant Director (AD) 

การมาเป็นนักศึกษาฝึกงานใน สกายเอ็กซิทส์ ในตำแหน่ง Assistant Director นั้นได้ให้อะไรหลายๆอย่างที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน เพราะสิ่งที่ได้มานั้นสอนความเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง

สิ่งที่ได้จากการฝึกงานที่ สกายเอ็กซิทส์ นั้น ได้เรียนรู้การทำงานที่แท้จริง ได้เห็นการทำงานที่แท้จริงในสายงานนี้ เห็นระบบในการทำงานของบริษัท วิธีการคิด วิธีการทำงานของพี่อ่ำ ได้ลองทำงาน ได้เรียนรู้การปรับตัวในการทำงาน ซึ่งในการทำงานชีวิตจริงนั้นจะต้องทำงานเป็นทีม

ซึ่งในทีมนั้นก็จะมีคนที่นิสัยหลากหลายกันไป ซึ่งการที่จะสามารถเป็นทีมได้นั้น จะต้องรู้จักปรับตัวเพื่อให้เข้ากับทีมงาน ถ้าเข้ากันได้ดีการทำงานก็จะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งการปรับตัวนั้นทำได้ไม่ยาก อาจจะทำได้จากการถามไถ่กัน การเอาใจใส่คนรอบข้าง การเข้าใจคนแต่ละคนว่าเขาเป็นคนอย่างไร แยกแยะความถูกต้องเหมาะที่จะปฏิบัติกับบุคคลแต่ละสถานะ ได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ใหญ่

เพราะในการทำงานในชีวิตจริงจะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือเอเจนซี่ต่างๆ ต้องคอยทำตามความต้องการของลูกค้า โดยเราก็ต้องยอมทำตามโดยดี เพื่อให้งานออกมาราบรื่น ได้เรียนรู้การอดทนในการทำงาน

ทุกๆครั้งที่ออกกองหรือมีงานที่เร่งรีบ ทุกคนจะต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้งานผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งจะต้องอดทนต่อการทำงานอดหลับอดนอน เมื่อทุกคนทำงานไม่ได้พัก ทุกคนจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้น ทำให้ต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ด้วย และสิ่งสุดท้ายที่ได้เรียนรู้ในการฝึกงานที่ สกายเอ็กซิทส์ นั้นคือ

ในการทำงานเป็นทีมนั้น เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งเดือดร้อน หรือมีอุปสรรคในการทำงาน ทุกคนในทีมก็จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นมิตรภาพที่ได้พบเจอในการฝึกงานที่นี้ ทำให้ผมมีความสุขในการฝึกงานที่นี้และทุกคนก็คงมีความสุขเหมือนผมเช่นกัน

No comments: